top of page

PAZIENTEAREN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK

Euskadiko osasun sistemako pertsonen Eskubide eta Betebeharren Adierazpena onartzen duen 2014ko dekretua

ESKUBIDEAK

Euskadiko osasun-sistemaren erabiltzaileak honako eskubide hauek ditu bere osasuna antolatzearekin eta kudeatzearekin:

 • Segurtasun- eta konfiantza-giroa errespetuz eta zuzentasunez tratatzea, zaintzen dituzten profesionalekin.
   

 • Bere osasunari buruzko informazioa jasotzeko eskubidea, beraren esparruan edozein jarduera dela eta, modu ulergarrian eta egokian, pazientearen edo pazientearen inguruabarrei eta gaitasunari, eta, hala adierazten duenean, informazioa ez jasotzeko eskubidea errespetatzea.
   

 • Esku-hartze terapeutiko oro bere onespen aske eta borondatezkoarekin egiten denean, behin informazio egiazkoa jaso ondoren, ulergarria eta egokia dela, eskura dauden helburu, izaera, ondorio, arrisku eta tratamendu alternatiboen artean, eta libre dauden aukera klinikoen artean, ezer ez egitea barne.
   

 • Zehazki, erditu aurretik, haurdun dauden emakumeek eskubidea dute informazioa jasotzeko eta askatasunez erabakitzeko, ikuspegi klinikotik beharrezkoak ez diren esku-hartzeei buruz, eta beren osasunerako arriskurik ez baldin badute edo jaiotzera doan haurrarena ez bada.
   

 • Tratamenduari uko egin behar zaio, nahiz eta horrek kalte egin diezaiekeen bere osasunari edo heriotzari, legean zehaztutako kasuetan izan ezik.
   

 • Segurtasun klinikoari, osasun-arreta dakarten arriskuak detektatzeko eta prebenitzeko mekanismo egokiak erabiliz.
   

 • Erditzeei dagokienez, jaioberrien identifikazioa bermatu beharko dute segurtasun-mekanismoek.
   

 • Jaioberriek, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan ezarritako prebentzio-programa unibertsalak izateko eskubidea izango dute (orpoaren metabolopatia-probak, gorreriaren detekzio goiztiarra, etab.).
   

 • Emakumeen eta gizonen egoera, baldintza eta premiak aintzat hartzea, emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean aurreikusitakoaren arabera.
   

 • Haurrak ospitaleratuta daudenean, gurasoen edo senideen adostasuna eta laguntza ematea, emandako informazioari dagokionez.
   

 • Ikerketa biomedikoan eta irakaskuntza-praktiketan askatasunez eta borondatez parte hartzeko eskubidea, bere izaerari, helburuei, inplikazioei eta arriskuei buruzko informazio egokia jaso ondoren.
   

 • Aurretiazko borondateen agiri batean, zainketei eta osasun-tratamenduari buruz bere nahiak aurrez adieraztea, pertsonalki adierazteko gai ez diren egoeretan betetzeko.
   

 • Legez ezarritako baldintzetan, osasun-egoera babestu, kontserbatu edo berrezartzeko, dagozkion osasun-prestazioak eskuratu eta lortzeko.
   

 • Bere historia klinikoan, eragiten dioten asistentzia-prozesuetan sortzen den informazioa erregistratzea, datu pertsonalen konfidentzialtasuna, benetakotasuna, osotasuna eta trazabilitatea bermatuko dituzten segurtasun-neurriekin.
   

 • Asistentzia-harremanean intimitatea eta pribatutasuna errespetatzeko, profesionalei gai horri buruz jarduteko behar bezalako espazioak eta baliabideak eta ezagutza eta errespetua ziurtatuz.
   

 • Kexak, erreklamazioak eta iradokizunak egiteko erabili beharreko bideei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea, bai eta osasun-arreta eman zaien langileentzako aintzatespenak ere.
   

 • Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetako edozein erabiltzeko eskubidea bermatzea osasun-egiturekiko harremanetan, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legean aurreikusitako moduan.

BETEBEHARRAK

 • Osasun-erakundeetan ezarritako arauak eta jarraibideak betetzen laguntzea.
   

 • Osasun-erakundeetako langileei, beste gaixo batzuei eta haien laguntzaileei ahalik eta errespetu gehien ematea.
   

 • Instalazioak zaintzea eta osasun-erakundeen bizigarritasunari eusten laguntzea.
   

 • Borondatezko alta agiria sinatzea, tratamendu-metodoak onartzen ez badira.
   

 • Osasun-erakundeetako arduradunei, ikastetxeen funtzionamenduan ikusten dituen irregulartasunak ezagutaraztea.
   

 • Osasun Txartel Indibiduala eta Nortasun Agiri Nazionala eraman behar dira, betiere osasun-zerbitzuak behar badira.
   

 • Larrialdietako zerbitzuak behar bezala erabili behar dira, eta horretarako, ahal dela, zerbitzu arrunten zirkuituetara jo behar da.

bottom of page